breadcrumbs_revolution_theme

Interneta veikala candyoutlet.lv lietošanas noteikumi

1. Termini
1.1. Interneta veikals – interneta veikals candyoutlet.lv, kas atrodas interneta vietnē https://www.candyoutlet.lv.
1.2. Pārdevējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALD GRUPA”, reģistrācijas Nr. 40103382262 (adrese: Jūrmalas gatve 100 k-1-36, Rīga, LV-1029, e-pasts: info@candyoutlet.lv, tālruņa nr. +371 20254892) ir Interneta veikala īpašniece un tajā esošo preču pārdevējs, kas nodrošina pārdošanu un piegādi saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.3. Pircējs – rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Interneta veikalā. Nepilngadīgas personas drīkst iegādāties preces Interneta veikalā tikai ar vecāka vai aizbildņa atļauju, un tikai tad, ja nepilngadīgā persona ir sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu.
1.4. Privātuma politika – Pārdevēja izstrādāts dokuments, kas apraksta personas datu apstrādes un aizsardzības būtiskākos aspektus un nosacījumus. Ar Privātuma politiku var iepazīties šajā vietnē.

2. Vispārīgie noteikumi
2. 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka Interneta veikala lietošanas kārtību, pušu tiesības, pienākumus, atbildību, preču pasūtīšanas, piegādes un samaksas nosacījumus, kā arī citus no preču pārdošanas izrietošus noteikumus.
2. 2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Pircējam nav atļauts pasūtīt preces no Interneta veikala, ja Pircējs nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

3. Preču pasūtīšana
3. 1. Pircējs var veikt preču pasūtījumus Interneta veikalā sekojošos veidos:
3.1.1.reģistrējot lietotāja kontu Interneta veikalā, un veicot pasūtījumu no sava reģistrētā lietotāja konta;
3.1.2. veicot preču pasūtījumu bez iepriekšējas reģistrēšanās.
3. 2. Pircējs ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu Pārdevējam, ko tas norāda, reģistrējot savu lietotāja kontu, vai arī nereģistrējoties aizpildot pasūtījuma formu.
3. 3. Pircējam reģistrējot savu lietotāja kontu, ir iespēja veikt preču pasūtījumus no sava lietotāja konta, kā arī pārlūkot savu iepriekš veikto pirkumu sarakstu, kā arī izmantot citas reģistrēta lietotāja priekšrocības.
3. 4. Pēc reģistrācijas Pircējs apņemas neatklāt savu lietotāja konta paroli trešajām personām. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar tā lietotāja kontu. Ja Pircēja kontu izmanto cita persona, Pārdevējs uzskatīs, ka šīs darbības veic Pircējs. Gadījumā, ja Pircējs ir aizmirsis sava lietotāja konta pieslēgšanās datus, vai arī tie ir kļuvuši zināmi trešajām personām, Pircējam ir pienākums informēt Pārdevēju pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Interneta veikalā.
3. 5. Tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības, un ir noslēgts pirkuma līgums, ja Pircējs apstiprinājis savu pasūtījumu. Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta pirkuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

4. Pircēja tiesības un pienākumi
4. 1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un izmantot Interneta veikalā pieejamos pakalpojumus Lietošanas noteikumu noteiktajā kārtībā.
4. 2. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma Lietošanas noteikumu noteiktajā kārtībā.
4. 3. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt un atdot tās atpakaļ Noteikumu noteiktajā kārtībā, ja preces ir bojātas vai neatbilst kvalitātes prasībām.
4. 4. Pircējam ir tiesības slēgt savu lietotāja kontu, nosūtot Pārdevējam rakstisku pieprasījumu uz e-pasta adresi info@candyoutlet.lv.
4. 5.Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām precēm, kā arī pieņemt tās šajos Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.
4. 6. Pircējs ir atbildīgs, lai tā izmantotās ierīces atbilstu tehniskajām prasībām, kādas nepieciešamas Interneta veikala lietošanai.
4. 7. Pircējam ir citi pienākumi un tiesības, kas noteiktas šajos Lietošanas noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi
5. 1. Svarīgu apstākļu atklāšanās gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnīgi pārtraukt Interneta veikala darbību, Pircēju par to iepriekš nebrīdinot.
5. 2. Ja Pircējs mēģina  kaitēt Interneta veikala darbības stabilitātei un drošībai, vai nepilda savas saistības, tad Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai  apturēt viņam iespēju izmantot Interneta veikalu, vai arī izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja lietotāja kontu.
5. 3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces tā norādītajā veidā saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.
5. 4. Pārdevējs apņemas ievērot konfidencialitātes saistības, kas attiecas uz Pircēja personas datiem, kā arī ievērot citas no Privātuma politikas izrietošus pienākumus un saistības.
5. 5. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Interneta veikalā attēlotās preces pēc to izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst preču faktiskajiem izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotās ierīces ekrāna īpatnību vai iestatījumu dēļ, vai arī citu iemeslu dēļ, ko Pārdevējs nav spējīgs ietekmēt.

6. Preču cenas un apmaksas kārtība
6. 1. Interneta veikalā pieejamo preču cenas ir norādītas EUR valūtā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā.
6. 2. Pircējam tiek pārdotas preces par cenām, kas ir spēkā preču pirkuma izdarīšanas brīdī.
6. 3. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja paziņojuma mainīt preču cenas, kā arī noteikt precēm īpašas cenas un atlaides.
6. 4. Pircējs var norēķināties tikai ar tādām maksājumu metodēm, kas norādītas Interneta veikala pasūtījuma formā.
6. 5 Preču pirkuma dokumenti Pircējam tiek izsniegti kopā ar precēm, izsniedzot tos preču piegādes vai izsniegšanas brīdī, vai arī elektroniski nosūtot tos uz e-pasta adresi, kas norādīta pasūtījuma formā vai Pircēja lietotāja kontā.

7. Preču pasūtījumu izpilde un piegāde
7. 1. Preču pasūtījuma apstrāde notiek tikai tad, ja Pircējs ir veicis maksājumu par preču pasūtījumu, un maksājums ir ienācis Pārdevēja bankas kontā. Pārdevējs apņemas nodrošināt preču pasūtījuma apstrādi 1 darba dienas laikā no maksājuma saņemšanas brīža, ja tas saņemts darba dienās līdz plkst.12:00, nododot to attiecīgajam preču piegādātājam. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās saņemtie pasūtījumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākošajā darba dienā. Atsevišķos gadījumos var būt aizkavēšanās pasūtījuma apstrādē, un tie tiks apstrādāti, cik ātri vien iespējams.
7. 2. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes vai saņemšanas veidiem:
7. 2.1.saņemt preces, Pircējam personīgi ierodoties candyoutlet.lv pasūtījumu izsniegšanas punktā, Miera ielā 11, Rīgā, turpmāk – Tirdzniecības vieta;
7. 2.2. piegāde uz Pircēja norādīto adresi;
7. 2.3.nosūtot preces uz Pircēja norādīto pakomātu.
7. 3. Pārdevējs nodrošina preču piegādi Rīgā un tās apkārtnē, taču, izmantojot pakomātu vai citu izsniegšanas punktu kā piegādes veidu, preces var tikt nogādātas arī citur Latvijā.
7. 4. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa:
7. 5. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt preces Pārdevēja Tirdzniecības vietā, tad par preču piegādi nav jāmaksā. Tirdzniecības vietas darba laiks: darbdienās no plkst. 09:00-17:00.
7. 6. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču piegādi tā norādītajā adresē, Pircējam ir pienākums norādīt precīzu preču piegādes vietu. Pārdevēja piesaistītais kurjers piegādā Pircējam pasūtījumu līdz tā norādītās piegādes adreses galvenajai ieejai.
7. 7. Ja preču piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt), Pārdevējam ir tiesības pasūtījumu atcelt, atmaksājot Pircējam atpakaļ naudu tikai par pasūtījumu, bet piegādes maksu neatmaksājot.
7. 8. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
7. 9. Pārdevējs var nodrošināt preču piegādi, izmantojot pakomātu kā preču saņemšanas veidu, tikai tad, ja visu pasūtīto preču svars nepārsniedz 20 kg, un pasūtītās preces ir ievietojamas kastē, kas nepārsniedz pakomātu pakalpojuma sniedzēja noteiktos iepakojuma izmērus.
7. 10. Pārdevējam piegādājot preces norādītajā adresē vai Pircējam saņemot preces Pārdevēja Tirdzniecības vietā, Pircējam preču saņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase). Gadījumā, ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nav tiesību šajā gadījumā izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai.
7. 11. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Pircēja pasūtījums var netikt izpildīts pilnā apmērā, ja Pārdevējs pasūtījuma izpildes laikā konstatē, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, informējot par attiecīgajiem apstākļiem. Pārdevējs saglabā tiesības nepiegādāt preci vai piegādāt mazāku preču daudzumu, vai arī piedāvāt Pircējam cita veida preces par vērtību, kas atbilst trūkstošajām precēm. Ja Pārdevējs nevar piegādāt preces, un Pircējs nav izvēlējies citas preces trūkstošo preču vietā, tad Pārdevējs 5 darba dienu laikā no pasūtījuma izpildes brīža pārskaita Pircējam uz kontu atpakaļ naudu par nepiegādātajām precēm.
7. 12. Pārdevējs apņemas preces, kurām ir norādīts derīguma vai izlietošanas termiņš, piegādāt Pircējam tādā veidā, lai Pircējam būtu iespēja tās izmantot pirms derīguma/izlietošanas termiņa beigām.
7. 13. Tādu preču izsniegšana, kuras Pārdevējs saskaņā ar normatīvajiem aktiem nedrīkst pārdot Pircējam, kas jaunāks par 18 gadiem, piemēram, alkoholiskos un enerģijas dzērienus, ir iespējama tikai tad, ja Pārdevējs ir pārliecinājies, ka Pircējs ir vecāks par 18 gadiem.

8. Preču kvalitāte
8. 1. Preču piegādes laikā, ja preces piegādā kurjers Pircēja norādītajā adresē, vai arī pašam Pircējam saņemot preces Tirdzniecības vietā, Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījuma saturu un preču stāvokli, kā arī parakstīt preču pieņemšanas dokumentu. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis preču pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī, tām nav bojājumu, un tās atbilst attiecīgās preces kvalitātes prasībām. Ja Pircējs pasūtījuma pieņemšanas brīdī konstatē, ka piegādātās preces ir bojātas vai citādi neatbilst kvalitātes prasībām, Pircējam rakstiski jāsastāda akts par sūtījuma vai preču bojājumiem/neatbilstībām, vai citādi jādara tas zināms Pārdevējam.
8. 2. Gadījumā, ja Pircējs ir konstatējis preču bojājumus/neatbilstības jau pēc preču piegādes, ja piegāde notikusi, izmantojot pakomāta pakalpojumu, Pircējam ir pienākums sazināties ar Pārdevēju un nogādāt bojātās/neatbilstošās preces uz Pārdevēja Tirdzniecības vietu.
8. 3. Ja pretenzija par bojātām/neatbilstošām precēm ir pamatota, Pārdevējs bojāto/neatbilstošo preci samaina pret citu tādu pašu preci, ja šāda veida prece Pārdevējam ir pieejama noliktavā. Gadījumā, ja Pārdevējam noliktavā vairs nav pieejama attiecīgā prece, Pārdevējs 5 darba dienu laikā atmaksā uz Pircēja kontu naudu par atgrieztajām precēm.

9. Atteikuma tiesības

9. 1. Pircējam, ja tā ir fiziskā persona, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Pircējam par šo tiesību izmantošanu ir nekavējoties jāinformē Pārdevējs, rakstiski nosūtot pieteikumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@candyoutlet.lv.
9. 2. Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtīto preču atpakaļatdošanu/nosūtīšanu uz Tirdzniecības vietu.
9. 3. Atgriežot preces Tirdzniecības vietā, tām ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, ar spēkā esošu preces derīguma/izlietošanas termiņu. Ja Pircējs nevar nodrošināt iepriekš minētās preču atgriešanas prasības, Pārdevējs patur tiesības Pircējam neatmaksāt naudu par atpakaļ atdotajām precēm.
9. 4. Par precēm samaksātā nauda, ja Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, tai skaitā, preču piegādes maksa, atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu un atgriezto preču saņemšanas dienas.

10. Personas datu apstrāde
10. 1. Jebkuru Pircēju personas datu apstrāde, ko Pārdevējs apstrādā Interneta veikala darbības nodrošināšanai un Pircēja pasūtījumu izpildei, tiek veikta saskaņā ar Privātuma politiku.
10. 2. Apstiprinot šos Lietošanas noteikumus, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies arī ar Privātuma politikas noteikumiem.

11. Nobeiguma noteikumi
11. 1. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus, tos publicējot Interneta veikalā. Tiek piemērota tā Lietošanas noteikumu redakcija, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.
11. 2. Visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet vai rodas uz šo Lietošanas noteikumu pamata, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
11. 3. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasījums, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja Pārdevējam un Pircējam neizdodas panākt vienošanos 30 dienu laikā, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.