Lietošanas noteikumi


Pārdevējs SIA „ALD GRUPA.lv”, reģistrācija Nr. 40103382262, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un Pircējs – fiziska persona, no otras puses, sadarbojas interneta veikalā www.candyoutlet.lv.


Distances līgums stājas spēkā Pircējam pasūtot vienu vai vairākas Preces, turpmāk tekstā - Prece, par to samaksājot rēķinā norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.


  1. Pasūtījuma noformēšanas kārtība.


1.1.  Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā www.candyoutlet.lv izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šā līguma un piegādes nosacījumiem, un veic pirkumu, norādot arī savus personas datus, dzīvesvietu un piegādes adresi, un bankas rekvizītus. Ar personas datu izmantošanas un piekrišanas politiku var iepazīties sadaļā Privātuma politika.   


1.2. Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas 1(vienas) darba dienas laikā apstiprina pasūtījumu, nosūtot Pircējam rēķinu ar izvēlētajām Precēm, cenām (ar un bez PVN), apmaksas un piegādes termiņiem, kā arī Pārdevēja rekvizītiem. 


  1. Preces cena un apmaksas kārtība.


2.1.  Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.


2.3.  Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām.


2.4.  Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.


  1. Pasūtījuma izpildes kārtība.


3.1.  Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu un Pircējs ir veicis pilnu Preces apmaksu.


3.2.  Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa ir Pārdevēja izdots rēķins ar Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu.


3.2.1. ja pasūtījumā norādītajā piegādes laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš norādītajā piegādes adresē, Prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem piegādes tarifiem tikai pēc papildu vienošanās ar Pircēju.


3.2.2. ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus piegādes Pasūtījumus uz Pircēja norādīto adresi iepriekš norādītajā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja noliktavā un saņemt Preci.


3.3.  Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.


3.4.  Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.


  1. Pušu tiesības un pienākumi.


4.1.  Pārdevējs apņemas:


4.1.1. pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu;


4.1.2. sniegt pilnu informāciju par Preci;


4.1.3. informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi;


4.1.4. izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības;


4.1.5. ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;


4.1.6. Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, tajā skaitā bankas rekvizītus, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi.


4.2.  Pārdevējam ir tiesības:


4.2.1. pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;


4.2.2. neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci;


4.2.3. nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību saskaņā ar šā līguma 7.sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam.


4.3.  Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.


4.4.  Pircējs apņemas:


4.4.1. noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas;


4.4.2. apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā un rēķinā norādīto Preces cenu;


4.4.3. pieņemt Preci pasūtījumā norādītajā piegādes termiņā.


4.5.  Pircējam ir tiesības:


4.5.1. saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam;


4.5.2. saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;


4.5.3. Preces garantijas termiņa laikā iesniegt pretenzijas par Preces kvalitāti.


 


  1. Preces kvalitāte un garantija.


5.1.  Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvas Preces pārdošanu un piegādi atbilstoši Preces tehniskajai specifikācijai un pasūtījumam.


  1. Pušu atbildība.


6.1.  Puses par savu saistību izpildi ir pilnībā atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


6.2.  Ja sadarbības laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par tālāku rīcību


  1. Atteikuma tiesības.


7.1.   Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no   Preces saņemšanas brīža, izņemot tādas preces, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš, tostarp produkti, kas jāglabā atdzesēti vai specializēti.


7.2.  Gadījumā ja Pircējs nav apmierināti ar preču kvalitāti Pircējam ir tiesības atgriezt preces kurjeram piegādes laikā. Nauda par atgrieztam precēm būs atgriezta uz to Pircēja bankas kontu no kura bija veikta apmaksa 5 (piecu) dienu laikā pēc preces atgriešanas.


7.3.  Piegādes maksa netiek atgriezta.


7.4.  Visus jautājumus un domstarpības par atgriešanu Pircējs var sūtīt Pārdevējam uz e-pastu gourmet.place.lv@gmail.com


7.5.  Pircējs var uzrakstīt pieteikumu atgriešanai minētajā saitē: http://candyoutlet.nomasveikals.lv/index.php?route=account/return/add


7.6.  Izmantojot tiesības atteikties no Preces, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, kā arī par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja tā ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ.


 


  1. Strīdu risināšanas kārtība.


Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.